Aktualności

XXIV sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIV Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Pytania do zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2018. pobierz projekt (184kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. pobierz projekt (190kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do realizacji projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. pobierz projekt (203kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Maszewo. pobierz projekt (1322kB)
 13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Stara Biała.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała. pobierz projekt (5216kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Stara Biała a Gminą Czarna. pobierz projekt (189kB)
 16. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies