Aktualności

XXVII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Pytania do zaproszonych gości.
 7. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018-2025.
 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2018 rok.
  1. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  3. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej.
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków.
  5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stara Biała lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w 2018 roku. pobierz plik (172kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała. pobierz plik (172kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok. pobierz plik (172kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. pobierz plik (172kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2018 rok. pobierz plik (172kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. pobierz plik (172kB)
 18. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies