Aktualności

XXX Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Pytania do zaproszonych gości.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z przebiegu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2017 rok. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za 2017 rok. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2017 rok. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Stara Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Nowe Trzepowo, gmina Stara Biała. pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Płocku w sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku. pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 20. Zajęcie stanowiska w sprawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 2/II/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
 21. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Stara Biała.
 22. Interpelacje i zapytania radych oraz udzielenie odpowiedzi.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies