Aktualności

XXXIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIII Sesji Rady Gminy Stara Biała, kończącej VII kadencję Rady. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Po części roboczej Sesji nastąpi część uroczysta podsumowująca kadencję 2014 – 2018.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy Rady Gminy Stara Biała w kadencji 2014 – 2018.
 7. Pytania do zaproszonych gości oraz udzielenie odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock w miejscowości Maszewo Duże. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 276/XXIX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze gminy Stara Biała. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 141/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016-2018”. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m Maszewo. pobierz projekt
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna. pobierz projekt
 22. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała. pobierz projekt
 23. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy: oświadczeń majątkowych za 2017 rok oraz oświadczeń majątkowych złożonych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
 24. Interpelacje i zapytania radych oraz udzielenie odpowiedzi.
 25. Zapytania i wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies