Aktualności

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

  • Drukuj

InformacjaInformacja
 dla mieszkańców Gminy Stara Biała, którzy w 2019 r. chcą uzyskać dofinansowanie na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała w 2019 roku będzie starał się pozyskać środki na demontaż i utylizację azbestu, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma. Będziemy starali się również o pozyskanie funduszy na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.

Gmina będzie składać wnioski w imieniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz wspólnot mieszkaniowych.

Natomiast osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z wyłączeniem rolników w rozumieniu ww. ustawy) składają indywidualnie wnioski o udzielenie dofinansowania.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem dofinansowania proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Stara Biała (pokój nr 10) w celu pobrania i wypełnienia druków.

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała (pokój nr 10) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

Należy zaznaczyć, że realizacja tego zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że wykonanie nowego pokrycia dachowego, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanego demontażu do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Wójt
/-/ Sławomir Wawrzyński