Aktualności

VI Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VI Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Raport o stanie Gminy Stara Biała za 2018 rok:
  a) przedstawienie Raportu, pobierz Raport
  b) debata nad Raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2018 rok. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2018 rok. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za 2018 rok. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo nad Wisłą. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Stara Biała na wniesienie składki celowej dla Związku Gmin Regionu Płockiego. pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. pobierz projekt
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata2019 – 2023. pobierz projekt
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. pobierz projekt
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023. pobierz projekt
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję lat 2020 – 2023. pobierz projekt
 25. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. pobierz Sprawozdanie
 26. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Stara Biała. pobierz
 27. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok. pobierz Sprawozdanie
 28. Sprawy różne.
 29. Zakończenie obrad.  
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://bip.starabiala.pl/artykul/693/5932/vi-sesja-rady-gminy-stara-biala-27-czerwca-2019-r
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies