Aktualności

IX Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IX Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 7 listopada 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.  pobierz plik
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2020 na obszarze gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi zlokalizowanej w miejscowości Nowa Biała oraz na części ul. Szkolnej w Maszewie Dużym)  pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi zlokalizowanej na ul. J. Korczaka oraz części ulic: Sportowej, A. Mickiewicza i J. Słowackiego w Maszewie Dużym)  pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo.  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno.  pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Nowe Proboszczewice, gmina Stara Biała.  pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Nowe Proboszczewice o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.  pobierz projekt
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa (anonimizacja danych) pobierz projekt
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.  pobierz projekt
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.  pobierz projekt
 23. Zajęcie stanowiska w sprawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 31/VII/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.  pobierz plik
 24. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stara Biała za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.  pobierz plik
 25. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy: oświadczeń majątkowych złożonych na początek kadencji oraz oświadczeń  majątkowych za 2018 rok.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie obrad.


 

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie

https://bip.starabiala.pl/artykul/693/6118/ix-sesja-rady-gminy-stara-biala-7-listopada-2019-r


Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies