Aktualności

Odpady - nieruchomości niezamieszkałe

InformacjaSzanowni Państwo,
Urząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) realizować będzie Gmina Stara Biała. Odbiór ten będzie realizowany tylko z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z powyższym z nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich gdzie znajdują się np.: przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, budynki użyteczności publicznej, sklepy, obiekty kulturalno-oświatowe, lokale gastronomiczne itp. Gmina nie będzie odbierać odpadów komunalnych.
Informujemy również, że w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i prowadzona jest działalność gospodarcza (również obsługa biurowa działalności gospodarczej) właściciele nieruchomości mają obowiązek samodzielnie wyposażyć w pojemniki/worki część nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała przyjętego przez Radę Gminy Stara Biała w dniu 07.11.2019 r. uchwałą nr 83/IX/19. Uchwała do pobrania znajduje się pod linkiem https://bip.starabiala.pl/uchwala/6138/uchwala-nr-83-ix-19

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mają obowiązek:

 1. wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Minimalna pojemność pojemników/worków określona została ww. Regulaminie,
 2. zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Biała. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie: https://bip.starabiala.pl/artykuly/525/inne-informacje,
 3. posiadania dowodów uiszczania opłat za świadczone usługi;
 4. zbierania i przekazywania w sposób segregowany wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego, który otrzymali Państwo od Związku Gmin Regionu Płockiego w następujących terminach:

 • za listopad 2019 r. -  do 16 grudnia 2019 r.
 • za grudzień 2019 r. - do 15 stycznia 2020 r.

Prosimy również o sprawdzenie, czy nie mają Państwo zaległości w przekazywaniu opłat. Jeśli takie wystąpiły, bardzo prosimy o jak najszybsze dokonywanie wpłat, dzięki czemu unikniecie Państwo obciążenia dodatkowymi kosztami wynikającymi z prowadzenia postępowań egzekucyjnych.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies