Aktualności

Więcej pieniędzy na drogi i dla sołtysów

Podczas XII sesji Rady Gminy Stara Biała radni zaakceptowali złożone przez wójta propozycje zmian w budżecie gminy na ten rok. A chodziło o zwiększenie wydatków o niebagatelną kwotę ponad 4,8 mln zł. Jej połowa zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe. Radni zdecydowali także o podniesieniu miesięcznych diet dla sołtysów.
Sesja, która odbyła się w czwartek, 19 marca była dość wyjątkowa. W związku z zagrożeniem koronawirusem na sesji nie pojawili się sołtysi i zaproszeni goście, natomiast radni usiedli w pewnych odstępach od siebie. – Spotykamy się w szczególnych warunkach – stwierdziła na początku sesji przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska.
Jedną z ważniejszych uchwał, nad którą pochylili się radni były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie gminy na ten rok. Wójt zaproponował radnym zwiększenie wydatków gminy o 4 823 510 zł. W tej kwocie znalazło się 3,8 mln zł wolnych środków, jakie posiada gmina, 728 160 zł ze zwiększonych dochodów gminy i 295 350 zł ze zmniejszenia wydatków.
Połowa z 4,8 mln zł zostanie przeznaczona na nowe inwestycje drogowe. Gmina zmierza wydać 1,3 mln zł na budowę ulic Dereniowej, Kalinowej i Grzybowej w Brwilnie, 500 tys. zł na budowę drogi gminnej w Nowym Trzepowie, 480 tys. zł na budowę ul. Irysowej w Nowych Proboszczewicach, 200 tys. zł na budowę chodnika wzdłuż ul. Płockiej w Nowych Proboszczewicach. Powiązane z drogami jest także 500 tys. zł, które gmina chce przeznaczyć na zwiększenie kwoty odszkodowań za wykup gruntów pod budowę dróg gminnych, 100 tys. zł na opracowanie projektów dróg czy 150 tys. zł na zakup samochodu do bieżącego utrzymania dróg.
Gmina zamierza też zainwestować z tych pieniędzy w oświatę. Przede wszystkim w wieloletnią inwestycję, jaką jest opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie. W tym roku na to przedsięwzięcie zostanie wydane 300 tys. zł. W 2021 – 2 mln zł, a w 2022 – 1,7 mln zł. Wstępnie w sumie cała inwestycja będzie kosztowała ok. 4 mln zł. Gmina przeznaczy też 30 tys. zł na opracowanie projektu i budowę kotłowni gazowej w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach.
Poza tym ze środków ze zwiększenia wydatków budżetu gmina dodatkowo wyda m.in. 200 tys. zł do płockiej Komunikacji Miejskiej, 370 tys. zł na projektowanie i budowę oświetlenia ulicznego, 547 tys. zł na powstanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ogorzelicach (314,5 tys. zł) i Białej (232,5 tys. zł), 105 tys. zł na budowę instalacji fotowoltaicznych w świetlicach w Brwilnie, Dziarnowie i Kamionkach.
– Po podsumowaniu okazało się, że możemy zwiększyć tegoroczne wydatki budżetu o 4,8 mln zł. Postaraliśmy się rozdysponować pieniądze na dziedziny, które są ważne dla mieszkańców. Większość tej kwoty przeznaczamy na sprawy związane z drogami, bo to zawsze aktualne i potrzebne inwestycje. Ale nie zapomnieliśmy też o oświacie, oświetleniu ulic czy gospodarce odpadami. To sprawy także istotne dla naszych mieszkańców – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.
Zmiany w budżecie nie były jedynymi finansowymi uchwałami, którymi zajęli się radni. Zdecydowali o zwiększeniu miesięcznych diet dla sołtysów z naszej gminy. – Początkowo pojawiła się propozycja, aby dieta sołtysa wynosiła połowę podstawowej diety radnego, czyli ok. 400 zł. Jednak komisje Rady Gminy nie przychyliły się do niej. Proponujemy więc, żeby było to 30 proc. diety radnego, czyli ok. 240 zł. Tym samym zwiększymy dietę sołtysa o 90 zł. Jeśli będzie rosła dieta radnych to będzie też rosła dieta sołtysów. Sprawdzaliśmy jak wygląda ta kwestia w innych gminach i jeśli diety naszych sołtysów zostaną podniesione, to znajdą się w czołówce na północnym Mazowszu – mówił wójt, Sławomir Wawrzyński. Na 14 radnych, którzy byli obecni na sali przy procedowaniu tej uchwały, 11 zagłosowało za. Trzech radnych nie głosowało, bo są też sołtysami.
Radni zdecydowali też m.in. o dokonaniu czynności związanych z nabyciem przez gminę Stara Biała gruntów położonych w Ludwikowie, Mańkowie czy Nowych Proboszczewicach. A także zapoznali się z szeregiem sprawozdań m.in. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 - 2023” w 2019 roku czy realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” w 2019 roku.
Na zakończenie sesji przewodnicząca Małgorzata Lewandowska życzyła wszystkim dużo zdrowia.

sesja 12 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies