Aktualności

XIX Sesja Rady Gminy Stara Biała

 • Drukuj

XIX Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 roku (tj. czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja nt. porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. pobierz plik (280kB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w latach 2013 - 2014. pobierz plik (184kB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 400kV. pobierz plik (1086kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice (dz. nr 77/32 i dz. nr 78/10). pobierz plik (168kB)
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski