Aktualności

Uwaga - ptasia grypa

Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki w Rozporządzeniu nr 11 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3717) ustanowił obszary zapowietrzone i zagrożone oraz określił nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach.
Oto najważniejsze zapisy ww. rozporządzenia dotyczące naszej gminy:
§ 1. 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:
1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2;
2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3;
3) obszaru buforowego, o którym mowa w § 4.
2. Transport zwierząt i produktów przez obszar, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:
1) bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;
2) w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz
3) unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są ptaki.
3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1. nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są ptaki, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.
4. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 2, dotyczyć ma w szczególności:
1) budynków, w których utrzymywany jest drób. w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich otworów wentylacyjnych;
2) dróg wewnętrznych na terenie zakładu:
3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu drobiu.
5. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 3, w przypadku podmiotu utrzymującego kury nioski w kurniku z taśmociągiem do przesyłu jaj musi być przeprowadzona po opróżnieniu taśmociągu z jaj.
6. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 3, jest przechowywany przez podmiot utrzymujący drób do czasu zniesienia obszaru, o którym mowa w ust. 1.
7. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wszystkim podmiotom posiadającym drób niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez ich nakrycie folią zabezpieczającą przed dostępem dzikiego ptactwa.
8. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się podmiotom utrzymującym drób na użytkach rolnych przeprowadzenie - tam gdzie jest to możliwe, wapnowania gleby przy użyciu nawozowego tlenku wapnia w ilości zgodnej z ogólnie przyjętymi zasadami agrotechniki i dobrej praktyki rolniczej.
9. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, w przypadku rozrzucania przez posiadaczy
utrzymujących drób na użytki rolne nawozów naturalnych nakazuje równoczesne z
rozrzucaniem zabezpieczenie ich poprzez wykonanie orki głębokiej przykrywającej całość
rozrzucanego nawozu naturalnego.
10. Podmiotom utrzymującym drób na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się na
gruntach rolnych przeprowadzenie zespołu uprawek zmierzających do przykrycia resztek
pożniwnych z ubiegłego roku agrotechnicznego.
§ 2. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym", uznaje się teren obejmujący: (…)
b) w gminie Stara Biała miejscowości: Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice, Trzebuń;
(…)
§ 3. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym", uznaje się teren obejmujący: (…)
b) w gminie Stara Biała miejscowości: Biała, Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Dziarnowo. Kamionki, Kowalewko. Kruszczewo, Miłodróż, Nowe Bronowo, Nowe Draganie, Nowe Trzepowo, Ogorzelice, Srebrna, Stara Biała, Stare Draganie, Włoczewo.
(…)
2. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1) „ptaki utrzymywane" - drób i ptaki żyjące w niewoli;
2) „zakład komercyjny" - zakład, w którym drób jest hodowany lub utrzymywany w celu umieszczenia na rynku:
3) „zakład niekomercyjny" - zakład, w którym ptaki są utrzymywane na potrzeby własne lub jako zwierzęta domowe.
§7. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, w zakładach, w których utrzymywane są ptaki, innych niż zakłady, w których potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nakazuje się:
1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów? poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób
mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu
lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku
rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:
a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
5) prowadzenie ewidencji:
a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;
6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009".
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta,
3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, zakazuje się:
1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
2) odnowy populacji ptaków łownych;
3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
4) przemieszczania jaj wylęgowych;
5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;
7) przemieszczenia jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;
8) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów;
9) przemieszczenia skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.
(…)
§ 8. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 7 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 29- 31 oraz 33-35 i art. 37, 38 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 28 ust. 2-7 tego rozporządzenia.
§ 9. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3 w zakładach, w których utrzymywane są ptaki, nakazuje się:
1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt:
2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu
4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:
a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt.
b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
5) prowadzenie ewidencji:
a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 lit. a;
6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687. Jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
3. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, zakazuje się:
1) przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
2) odnowy populacji ptaków łownych;
31 organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
4) przemieszczania jaj wylęgowych:
5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków
utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;
7) przemieszczenia jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;
8) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów;
9) przemieszczenia skór. skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.
4. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3:
1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;
3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;
4) produkty wytworzone na obszarze zagrożonym, które pozyskano od lub z ptaków utrzymywanych:
a) trzymanych poza obszarem zagrożonym.
b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zagrożonym lub
c) trzymanych poza obszarem zagrożonym i poddawanych ubojowi na obszarze zagrożonym;
5) produkty pochodne.
(…)
§ 10. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 9 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 44, 46-47. 49-51 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 43 ust. 2-7 tego rozporządzenia.  (…)
Cała treść rozporządzenia załączona poniżej.
pdfRozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 11 z 26 kwietnia 2021 r.2.68 MB

ptasia grypa www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies