Aktualności

XXVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 25 listopada 2021 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.  pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2032.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi MASZEWO gmina Stara Biała.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała".  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice.  pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. (dot. dz. nr ewid. 67/69)  pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. (dot. dz. nr ewid. 67/71)  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.  pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gozdowo, a Gminą Stara Biała i Gminą Bielsk w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.  pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. ul. M. Konopnickiej w Nowych Proboszczewicach)  pobierz projekt
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi w miejscowości Maszewo do drogi wew. nr ew. 221/1 )  pobierz projekt
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. ul. Z. Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach)  pobierz projekt
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi Nowe Trzepowo-PKP)  pobierz projekt
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. cz. ul. St. Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach)  pobierz projekt
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. cz. ul. W. Hermana w Nowych i Starych Proboszczewicach do drogi wew. dz. nr ew. 600/1)  pobierz projekt
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi w miejscowości Miłodróż do drogi wew. nr ew. 34/4)  pobierz projekt
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi w miejscowości Kobierniki do granicy gminy (las)  pobierz projekt
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.  pobierz projekt
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 29. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stara Biała za rok szkolny 2020/2021.  pobierz plik
 30. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 31. Sprawy różne.
 32. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie  https://youtu.be/nTEg4w84nAI
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies