Aktualności

W tym roku bez kredytów

Podczas XXVIII sesji Rady Gminy Stara Biała, radni zdecydowali m.in. o zmianach w budżecie gminy. Zmiany te sprawiły, że w tym roku gmina nie będzie zaciągać kredytów i pożyczek, aby pokryć deficyt budżetowy.
Na sesji, która odbyła się w czwartek, 25 listopada, pojawiła się cała 15. radnych. Po przyjęciu porządku obrad, w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami, wójt Sławomir Wawrzyński poinformował radych o otrzymaniu przez gminę dofinansowania w wysokości 5 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Programu Polski Ład, na budowę ul. Łącznej. O dofinansowaniu z tego samego programu, taką samą kwotą, Związku Gmin Regiony Płockiego na zakup niskoemisyjnych środków transportu. Ten wniosek został złożony przez ZGRP w imieniu czterech gmin z powiatu płockiego – Miasta i Gminy Gąbin, gmin Stara Biała, Nowy Duninów i Radzanowo. – Planujemy zakup dziewięcioosobowego busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz zakup dwóch autobusów, 30- i 40-osobowego – poinformował wójt. Radni dowiedzieli się także, że gmina otrzymała pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej od Brwilna do drogi wojewódzkiej w Maszewie Dużym, drogi Kamionki-Włoczewo, drogi w Nowym Bronowie i rozbudowę szkoły w Wyszynie.
W jednym z pierwszych punktów porządku obrad radni dokonali zmian w budżecie. Ustalono poziom dochodów w wysokości 74 863 378,83 zł, a poziom wydatków w wysokości 81 830 902,13 zł. Różnica pomiędzy wysokością dochodów, a wysokością wydatków stanowi deficyt, który zostanie pokryty własnymi środkami gminy. Nie będzie konieczności zaciągania kredytu ani pożyczki, ze względu na przesunięcie niektórych inwestycji na 2022 rok.  Dotyczy to: opracowania dokumentacji technicznej i budowy części drogi wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała, opracowania dokumentacji budowlanej i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, opracowania projektu i budowy ul. Łącznej, opracowania projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie, budowy ulicy Mickiewicza w Maszewie Dużym.
Radni zgodzili się na zwiększenie o 220 tys. zł środków na przebudowę ul. Płockiej w Starych Proboszczewicach, ponieważ oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekroczyły przeznaczone na ten cel środki, co uniemożliwiłoby realizację inwestycji. Natomiast zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż drogi gminnej)” zmieniło charakter z jednorocznego na dwuletni. Będzie ono realizowane na przełomie 2021/2022. Na jego realizację ustalono łączny budżet w wysokości 900 tys. zł (w 2021 roku w wysokości 250 tys. zł, natomiast w 2022 roku 650 tys. zł).
Radni przegłosowali także m.in. uchwały w sprawie wprowadzenia nazw ulic w Maszewie, nabycia gruntów w Nowych Proboszczewicach i Maszewie, pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęli też uchwały związane z wysokością diet radnych oraz wynagrodzenia wójta. Do podjęcia takich uchwał byli zobowiązani na podstawie obowiązującej od początku listopada, nowej ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która wprowadziła istotne zmiany m.in. w ustawie o pracownikach samorządowych. Radni zdecydowali, że dieta przewodniczącej Rady Gminy Stara Biała wyniesie 2140 zł, wiceprzewodniczącego 1710 zł, przewodniczących komisji 1500 zł, a radnego 1280 zł. Diety radnych nie są opodatkowane. Natomiast uposażenie wójta będzie w sumie na poziomie 17 440 zł brutto. Decyzja radnych oznacza, że wynagrodzenie wójta będzie wynosiło ok. 90 proc. maksymalnego uposażenie przewidzianego przez ustawę. Ustawa przewiduje, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. przewidzianego przez przepisy, czyli 15 576 zł brutto.

sesja nr 28 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies