Aktualności

XXIX Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 29 grudnia 2021 roku (tj. środa) o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.  pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021-2032.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.  pobierz projekt
 8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 - 2032 oraz Budżetu Gminy Stara Biała na 2022 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  Opinia RIO
  c) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
  e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022-2032,  pobierz projekt
  g) podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2022 rok.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Biała na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Draganie Nowe, Biała, Mańkowo i PGR Srebrna.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 174/XXIV/06 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości NOWE PROBOSZCZEWICE gm. Stara Biała.  pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 250/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gozdowo a Gminą Stara Biała i Gminą Bielsk w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.  pobierz prjekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Płocka i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2026.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2022 rok.  pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.  pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok.  pobierz projekt
 20. Zajęcie stanowiska w sprawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 16/IV/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.   pobierz plik
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=cY_h6qfEnZY
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies