Aktualności

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022

InformacjaUprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2022 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”. Nabór trwać będzie do 28 stycznia 2022 r.

 Ze środków własnych budżetu Województwa dofinansowane mogą być, realizowane przez Gminy, Zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie:

 • ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewienia, np.: organizowanie, budowa i tworzenie nowych, lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, oczyszczenie, rewitalizacja i zmiany aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, parków, ogrodów ozdobnych i botanicznych, zieleńców, alei drzewnych i krzewnych, skwerów, trawników, rabat kwiatowych, kwietników, roślinnych aranżacji ozdobnych, stawów, oczek wodnych, fontann, tężni, zbiorników i cieków wodnych, a także obiektów małej architektury i elementów ogrodzeń;
 • organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne, w tym w szczególności: stadionów, boisk piłkarskich, boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, hal sportowych, trybun sportowych, szatni, przebieralni, łaźni i prysznicy publicznych, pływalni, basenów, saun, siłowni, siłowni zewnętrznych, ścianek wspinaczkowych, skateparków, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerków, hal i scen widowiskowych, obiektów koncertowych, remiz, wiat rekreacyjnych, zadaszeń, placów i sal zabaw;
 • organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w szczególności: budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych i sprzętu OSP, infrastruktury przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami, edukacyjnych miasteczek ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, sygnalizacji informacyjnej z detekcją prędkości pojazdów, tablic i znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych, oznakowania przejść dla pieszych, wiat i zatok przystankowych, chodników, placów i miejsc postojowych oraz parkingowych, progów zwalniających,  barier energochłonnych i dźwiękochłonnych, stacjonarnych toalet publicznych, śmietników, koszy na śmieci, oświetlenia ulicznego – w tym m.in. energooszczędnego;
 • organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia (funkcjonalnego i użytkowego o charakterze trwałym), które pełnią funkcje związane z rozwojem oświatowym, kulturalnym i reprezentacyjnym oraz pielęgnowaniem narodowej i lokalnej tożsamości i dziedzictwa historyczno-kulturalnego lub służą wspieraniu integracji lokalnej społeczności i kształtowaniu świadomości obywatelskiej mieszkańców, w tym w szczególności: gminnych bibliotek i punktów bibliotecznych (wraz z zakupem książek), świetlic wiejskich, domów kultury, sal kół gospodyń wiejskich, sal szkoleniowych, przedmiotów oraz obiektów i miejsc o charakterze reprezentacyjnym oraz historycznym lub pamiątkowym, sal pamiątkowych i ekspozycyjnych, pomników, miejsc pamięci, tablic pamiątkowych, muzeów, skansenów, placów i miejsc spotkań lokalnej społeczności;
 • wsparcia rozwoju i promocji twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości społeczno–kulturalnej, na przykład poprzez zakup (w tym inwestycyjny) lub rewitalizację strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego oraz innych trwałych elementów inscenizacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub rozwojem lokalnej kultury

Zadanie wskazane przez Gminę do realizacji w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022” nie może dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2021.

W związku z powyższym prosimy Rady Sołeckie o przygotowanie stosownych dokumentów (np. uchwały, opinie, decyzje itp.) stwierdzających potrzebę realizacji przez gminę danego zadania (z katalogu zawartego powyżej) istotnego dla sołectwa i dostarczenie ich do Urzędu Gminy w terminie do 17 stycznia br.

W ramach „Mazowsze dla sołectw 2022” nie mogą być zgłaszane do dofinansowania inwestycje, których realizacja i zakres jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu finansowana z niepodlegających zwrotowi środków finansowych innych niż środki własne budżetu Gminy (np. instrumenty wsparcia z funduszy krajowych lub UE). Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego traktuje się jako część wkładu własnego Gminy/Beneficjenta

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/rolnictwo/mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw/mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze-22-mazowsze-dla-solectw-2022/mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze-2022--mazowsze-dla-solectw-2022--komunikat-nr-1.html

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies