Aktualności

Mamy budżet na 2022 r.

Podczas wznowionych po przerwie obrad XXIX sesji Rady Gminy Stara Biała, radni uchwalili budżet na 2022 r. Dochody budżetu mają wynieść 64,3 mln zł, a wydatki ponad 87,6 mln zł. Deficyt budżetowy zaplanowano na poziomie 23,3 mln zł. Ma zostać pokryty m.in. z nadwyżki budżetowej z 2021 r. i przeznaczony na inwestycje, które w 2022 r. zaplanowano na poziomie blisko 28,5 mln zł.
XXIX sesja przejdzie do historii obrad Rady Gminy Stara Biała. Po raz pierwszy w historii gminy sesja odbywała się bowiem w dwóch turach. Najpierw radni obradowali 29 grudnia 2021 r. Ale, gdy doszli do punktu związanego z uchwaleniem budżetu, przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska ogłosiła bezterminową przerwę w obradach. Ostatecznie obrady zostały wznowione w piątek, 14 stycznia. Pojawiła się na nich już cała 15. radnych.
Zanim radni zaczęli obradować pojawiły się wnioski o zmianę w porządku obrad. Radny Tomasz Bętlejewski zaproponował, aby punkt dotyczący uchwalenia budżetu był jednym z ostatnich podczas sesji. Natomiast wójt, Sławomir Wawrzyński poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowej uchwały. Oba wnioski przeszły jednogłośnie.
Radni wrócili też do sytuacji z 29 grudnia. – Pani przewodnicząca, jakie były powody przerwania sesji 29 grudnia? – pytał radny Mariusz Downarowicz.
- Przyczyną przerwy było ustalenie terminu wspólnego posiedzenia komisji i dyskusji nad budżetem. Pojawiła się bowiem potrzeba, aby wszystkie komisje wypowiedziały się na temat budżetu, a nie tylko komisja budżetowa – stwierdziła przewodnicząca, Małgorzata Lewandowska.
- A dlaczego nie zebraliśmy się tego samego dnia, czyli 29 grudnia? Przecież była dostateczna liczba radnych, żeby dyskutować nad budżetem nawet do późnego wieczora. Byłem gotowy na takie rozwiązane – pytał z kolei radny Tomasz Bętlejewski.
- Uznałam, że taka przerwa jest potrzebna i potrzebny jest czas na wspólne posiedzenie komisji – mówiła przewodnicząca, Małgorzata Lewandowska.
Po tej wymianie zdań radni przeszli do głosowania nad uchwałami. Wszystkie przyjęli jednogłośnie. W końcu pojawił się punkt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 i budżetu na 2022 r. Założenia budżetu przedstawił wójt, Sławomir Wawrzyński. – Budżet jest tak skonstruowany, aby wszyscy mieszkańcy, w miarę możliwości, skorzystali na inwestycjach. Staraliśmy się tak rozdzielić środki, aby było to racjonale. Aby z każdej złotówki skorzystało jak najwięcej mieszkańców – mówił wójt. Dodał, że niektóre z wniosków radnych, dotyczące inwestycji są do zaakceptowania, ale są też takie, które są nie do przyjęcia. Zaapelował o pracę nad budżetem bez emocji i kompromis.
O WPF i budżecie pozytywne opinie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Przewodniczący Komisji Budżetowej, Hubert Murawski przedstawił też opinie komisji o budżecie. Stwierdził, że jest ona pozytywna, chociaż nie przyjęta jednogłośnie. Przedstawił też wnioski komisji, czyli przesunięcie budowy ul. Spółdzielczej w Starych Proboszczewicach z WPF do budżetu na 2022 r., przesunięcie budowy ul. Bankowej w Białej z budżetu na 2022 r. do WPF na lata 2022-2023, wprowadzenie do budżetu i WPF budowy drogi w Mańkowie i ul/. Topazowej w Ludwikowie.
Odnosząc się do wniosków Komisji Budżetowej, wójt stwierdził, że znalazły one odzwierciedlenie w autopoprawce do budżetu, która była gotowa już 29 grudnia. – Przychylam się do wniosku o budowę drogi w Mańkowie, wprowadzenia do WPF budowy ul. Topazowej i wydanie na nią w tym roku ok. 200 tys. zł, a także do budowy w tym roku ul. Spółdzielczej. Ale proszę pamiętać, ze w przypadku Spółdzielczej inwestycję rozpoczniemy dopiero wtedy, gdy zostanie tam wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej – mówił wójt. Zgodził się także, aby uzupełnić autopoprawkę o budowę ul. Głogowej w Maszewie Dużym.
Ostatecznie za WPF i budżetem na 2022 rok zagłosowali wszyscy radni.
W budżecie na inwestycje znalazła się kwota 28 496 407,47 zł. Te inwestycje to:
• budowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 5/3) w miejscowości Mańkowo
• budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo
• opracowanie projektu i budowa ulicy Głogowej w miejscowości Maszewo Duże
• rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo
• rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionki i Włoczewo
• budowa części drogi gminnej (ul. Bankowej) w miejscowości Biała
• budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo
• budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo
• budowa drogi gminnej  w miejscowości Stare Draganie
• budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice
• przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8
• przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice
• opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała
• opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo (etap II)
• przebudowa ulic Jagodowej, Poziomkowej w miejscowości Brwilno
• rozbudowa ulic Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno
• budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)
• opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W (ul. Łączna w miejsc. Maszewo)
• budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże
• opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała
• opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała
• opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała
• opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie
• zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki)
• budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)
• zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała
Oprócz tego w budżecie są pieniądze m.in. na:
• utrzymanie szkół i przedszkoli - 23 365 957 zł, z czego 11 351 240 zł z budżetu gminy
• zadania prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 12 220 533 zł, z czego 2 265 793 zł z budżetu gminy
• dopłatę gminy do ceny wody i ścieków - 2 185 000 zł
• utrzymanie OSP (w ramach działań ratowniczych) - 242 300 zł
• bieżące utrzymanie dróg - 1 398 876,53 zł
• koszty funkcjonowania Komunikacji Miejskiej na terenie gminy - 2 717 500,00 zł.
• oświetlenie dróg i ulic - 880 000,00 zł
• gospodarkę komunalną - 4 555 800 zł (w tym gospodarka odpadami komunalnymi 4 000 000 zł oraz koszty funkcjonowania PSZOK 300 800 zł)
• utrzymanie instytucji kultury (GOKiS i Gminna Biblioteka) - 2 250 000 zł
• administrację publiczną - 5 864 641 zł (koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, zadania w ramach działań promocyjnych gminy)
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 1 340 000 zł

sesja 29 cd www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies