Aktualności

Cyfrowa Szkoła

W dniu 12 czerwca 2013 roku w sali audiowizualnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej miało miejsce uroczyste podsumowanie realizacji założeń programu "Cyfrowa Szkoła".

"Cyfrowa szkoła" to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Warunkiem przystąpienia do projektu było złożenie wniosku przez Dyrektora Szkoły do Wójta Gminy o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach w/w programu. Następnie organ prowadzący występował do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację programu odbywało się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

Celem realizowanego programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej można wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji dzieci i młodzieży.

W skład tego programu wchodzą następujące komponenty:

 • e-szkoła: zaopatrzenie szkół w niezbędną infrastrukturę w zakresie TIK, czyli nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • e-uczeń: zapewnienie uczniom z tych szkół dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • e-nauczyciel: rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach
 • e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręcznik): stworzenie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e-podręczników.

Jak czytamy na stronie www.cyfrowaszkola.men.gov.pl: "To jest pierwszy na świecie tak kompleksowy program mający unowocześnić szkołę".

Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, podsumowując pilotaż w jednej z warszawskich szkół, powiedziała: "Ten program nie ogranicza się wyłącznie do przekazania szkołom odpowiedniego sprzętu. Bardzo ważne miejsce zajmuje tu nauczyciel, który potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne. Istotny jest także umiejący odnaleźć się w tym środowisku uczeń oraz e-podręcznik, który będzie pomagał w edukacji.".

Uroczystość w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej miała na celu podsumowanie efektów pracy dyrektora, nauczycieli i uczniów na rzecz udziału w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu.

Zaproszeni goście, a wśród nich Ksiądz Kanonik Jan Deptuła, Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński, Przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski, Radni Gminy, Pracownicy Urzędu Gminy Stara Biała, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej Marcin Łukasik, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz przedstawiciele Rady Rodziców, zostali wprowadzeni we wszystkie obszary działań towarzyszących "rozwijaniu kompetencji informacyjno-komunikacyjnych" uczniów i nauczycieli.

Zarówno słowa wstępu wygłoszone przez Dyrektora Szkoły Bożenę Zarębę, jak i prezentacja przygotowana przez koordynatora projektu Krystynę Kubicz-Krajewską, ukazały, jak pilotaż rządowego programu wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły.

Dostarczony w ramach programu sprzęt z odpowiednim oprogramowaniem, poszerzanie bazy dydaktycznej szkoły i podniesienie kompetencji nauczycieli w stosowaniu TIK przyczyniły się do pozytywnego odbioru założeń "Cyfrowej szkoły" przez uczniów i nauczycieli.

Szkoła otrzymała komputerowy sprzęt przenośny dla uczniów i nauczycieli, sprzęt do tworzenia infrastruktury sieci Internet, sprzęt drukujący i skanujący, urządzenia audiowizualne, system do zbierania i analizowania odpowiedzi, szafki do przechowywania laptopów z funkcją ładowania baterii.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 223 646 zł w tym wkład własny Gminy to 83 646 zł.

W proces cyfryzacji włączył się również Bank Spółdzielczy w Starej Białej poprzez zakup tablicy interaktywnej do jednej sali lekcyjnej.

Podczas realizacji programu przeprowadzono ponad 150 zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK, zrealizowano wiele projektów edukacyjnych, uczestniczono w zajęciach otwartych, spotkaniach sieci współpracy oraz konferencjach, szkoleniach i warsztatach stacjonarnych oraz internetowych.

Zaproszeni goście uczestniczyli także w lekcjach otwartych, przeprowadzonych przez nauczycieli szkoły: Jolantę Modrzejewską-Kubicz (język polski), Olgę Czurakowską (język angielski) oraz Alicję Kornecką (przyroda). W trakcie zajęć nauczyciele wykorzystali pracę z laptopami i tablicą interaktywną w klasie IV oraz samą tablicą interaktywną w klasach V i VI. Przedstawili szeroki wachlarz narzędzi TIK stosowanych w codziennej pracy z uczniami, tj.: połączenie uczeń-nauczyciel Smart Sync, praca na portalach edukacyjnych, ćwiczenia interaktywne przygotowane w programie Smart Notebook, animowane wykłady, ćwiczenia, filmy z wykorzystaniem multibooków, prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów oraz zastosowanie wizualizera.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński oraz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej Marcin Łukasik otrzymali z rąk Pani Dyrektor podziękowania za wspieranie szkoły w drodze do cyfryzacji edukacji. Uczniowie dołączyli do podziękowań, wręczając symboliczne róże zaproszonym gościom.

Koordynator programu: Krystyna Kubicz-Krajewska

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies