Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne

  • Drukuj

Konkurs oferty za zadanie publiczneWójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, iż działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 191/XXV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2014 roku.

Termin składania ofert do dnia 22.07.2014 r.

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: aktywizacja społeczna osób starszych w 2014 roku” w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok. Nr 13 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Wszystkie informacje w załączonych dokumentach:
docWzór oferty realizacji zadania publicznego
docWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
pdfOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2014 roku