Aktualności

XXXII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 września 2014 roku (tj. czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja nt. porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2014.
 10. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. pobierz projekt (227kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych. pobierz projekt (264kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV. pobierz projekt (3908kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z zawarciem umowy najmu wagi samochodowej 50 t w Ogorzelicach. pobierz projekt (215kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2015. pobierz projekt (201kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańców ulic Piękna, Miła i Wesoła na działalność Wójta Gminy Stara Biała. pobierz projekt (202kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno (dz. nr 60/20). pobierz projekt (190kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo (dz. nr 121/2). pobierz projekt (193kB)
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Kajkowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies