Aktualności

XXXIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

 • Drukuj

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIII Sesji Rady Gminy Stara Biała kończącej VI kadencję Rady.

Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 roku (tj. czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja nt. porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. pobierz projekt (432kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice (dz. nr 389/2). pobierz projekt (188kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo (dz. nr 15/3). pobierz projekt (189kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze gminy Stara Biała. pobierz projekt (200kB)
 13. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego.
 14. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok i z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski