Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne

  • Drukuj

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, iż działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 264/XXXIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku.

Termin składania ofert do dnia 08.06.2015 r.

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku” w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok. Nr 13 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Wszystkie informacje w załączonych dokumentach:

docWzór oferty realizacji zadania publicznego93.5 KB
docWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego82.5 KB
pdfOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku837.32 KB