Aktualności

V Sesja Rady Gminy Stara Biała

V Sesja Rady Gminy Stara BiałaUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach V Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015 roku (tj. wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z przebiegu współpracy gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2014 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2014 rok.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Stara Biała wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2014 rok. pobierz projekt (91kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. pobierz projekt (97kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2020.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz projekt (332kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Biała Stara. pobierz projekt (1097kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Sołectwa Nowe Proboszczewice i utworzenia Sołectwa Nowe Proboszczewice i Sołectwa Ogorzelice. pobierz projekt (185kB)
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stara Biała na lata 2015–2020 – projekt Strategii zastał zamieszczony na stronie internetowej gminy, w punkcie 18 zaproszenia na obrady V Sesji Rady Gminy. pobierz projekt (1713kB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. pobierz projekt (171kB)
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies