Aktualności

Odpowiedź na petycję

konsultacje-2013W odpowiedzi na petycję złożoną w tutejszym urzędzie w dniu 27.10.2015 r., dotyczącą planowanego w Nowej Białej przedsięwzięcia pn.: Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego na terenie dz. nr ew. 39 w Nowej Białej uprzejmie informuję, że w dniu 30.06.2015 r. do Wójta Gminy Stara Biała wpłynął wniosek Pana Macieja Sozańskiego – pełnomocnika firmy COMECO o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Kwestię wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.). Na podstawie zapisów tejże ustawy w dniu 13.08.2015 r. zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie to zgodnie z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczyło poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, tj. konieczności przeprowadzenia ww. oceny i sporządzenia raportu, nie rozstrzygnęło natomiast o istocie sprawy, czyli decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania nie została wydana.

W wyniku zażaleń złożonych na powyższe postanowienie akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, które w dniu 25.09.2015 r. utrzymało zaskarżone postanowienie w mocy. Po otrzymaniu stanowiska SKO w Płocku tutejszy organ wykonał obowiązek wynikający z art. 63 ust. 5 powyższej ustawy z dnia 3 października 2008 r. i zawiesił postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko. Postępowanie to zostanie podjęte, jeśli przedmiotowy raport wpłynie do Urzędu Gminy Stara Biała.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najważniejszych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, mającym ułatwić ustalenie wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Dokument ten zostanie przesłany również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie celem uzgodnienia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii co do środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Również społeczeństwo będzie miało możliwość zapoznania się z raportem i złożenia uwag w ciągu 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa Nowa Biała oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.starabiala.pl.

Dopiero po wykonaniu wszystkich czynności wynikających z wymienionych powyżej ustaw nastąpi możliwość wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo odmowa jej wydania.

Odnosząc się natomiast do zgłoszonego wniosku o zmianę planu miejscowego informuję, iż:

 1. dla przedmiotowego terenu sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. planowane przeznaczenie działki nr 39 i działek sąsiednich to tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług;
 3. w projekcie planu wprowadzono zakaz lokalizacji instalacji do odzysku, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów oraz składowisk i instalacji do przechowywania odpadów. W przypadku uchwalenia planu z powyższymi zapisami przedmiotowe przedsięwzięcie na tym terenie nie będzie mogło powstać;
 4. dotychczasowy górniczy sposób użytkowania tych terenów dyskwalifikuje je jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ze względu na koszty rekultywacji terenu oraz skomplikowane warunki posadowienia obiektów;
 5. projekt planu został skierowany celem uzgodnienia do organów właściwych do spraw ochrony środowiska;
 6. po zakończeniu procesu uzgodnień projekt planu zostanie skierowany do wyłożenia do publicznego wglądu. Z projektem będzie mógł się zapoznać każdy. W przypadku kwestionowania zapisów projektu planu będzie możliwe złożenie do niego uwag, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Wójta, a w przypadku ich nieuwzględnienia przez Radę Gminy. Informacja o wyłożeniu projektu planu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Sołectwa, ogłoszenie w prasie.

Wójt Gminy
/-/ Sławomir Wawrzyński

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies