Aktualności

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w Gminie Stara Biała

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora poniższych programów polityki zdrowotnej

 1. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”;
 2. „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”
 3. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018”

Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 48 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 139/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”, uchwały Nr 140/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018” oraz uchwały Nr 141/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018”,

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora poniższych programów polityki zdrowotnej w Gminie Stara Biała:

 1. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”;
 2. „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”;
 3. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018”.

Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programów polityki zdrowotnej w Gminie Stara Biała pod nazwami:

 1. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”;
 2. „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”;
 3. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018”.

Ww. programy będą realizowane w latach 2016-2018.

Programy dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Biała pod adresem: http://bip.starabiala.pl/?cid=1013.

Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programów polityki zdrowotnej

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (D. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), wykonujących działalność leczniczą na terenie Gminy Stara Biała.
 2. Oferenci powinni dysponować:
  1. wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu;
  2. lokalem na terenie Gminy Stara Biała, spełniającym wymogi do realizacji programów, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
  3. odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programów.
 3. Złożenie w terminie oferty winno nastąpić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ”Konkurs ofert na programy polityki zdrowotnej”, w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1, pok. Nr 22.
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 7 października 2016 r. do godz. 15:00.
  Termin ten dotyczy również ofert przesłanych pocztą.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

 1. Wyboru realizatora programów polityki zdrowotnej dokona Wójt Gminy Stara Biała.
 2. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie jednostkowy koszt szczepionek oraz zasoby kadrowe i lokalowe oferenta.
 3. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferent zostanie powiadomiony pisemnie.
 4. Z wybranym, w drodze konkursu, oferentem zostanie zawarta umowa o realizację programów polityki zdrowotnej, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu , bądź niewyłonienia realizatora, bez podania przyczyn.
 6. Pracownicy Urzędu Gminy uprawnieni do kontaktów z oferentami:
  1. Wiesława Szponar, pok. 22, tel. 24 366 87 18
  2. Barbara Kalinowska, pok. 20, tel. 24 366 87 19.

pdfWzór oferty na realizację programów polityki zdrowotnej w Gminie Stara Biała229.1 KB
pdfWzór umowy o realizację programów polityki zdrowotnej w Gminie Stara Biała225.21 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies