Inwestycje gminne - Rok 2013

Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Biała

 • Drukuj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Biała

Zakres rzeczowy:
 • wykonanie nawierzchni utwardzonej (rozbudowa istniejącego dojazdu oraz plac manewrowo-parkingowy) z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z krawężnikami,
 • wykonanie parkingu z płyt ażurowych wraz z krawężnikami,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami betonowymi,
 • wykonanie komunikacji pieszej o nawierzchni żwirowej wraz z obrzeżami betonowymi,
 • wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy o zwiększonej odporności na deptanie wraz z konserwacją i pierwszym koszeniem pielęgnacyjnym,
 • wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy normalnej wraz z konserwacją i pierwszym koszeniem pielęgnacyjnym,
 • wykonanie nasadzeń wzdłuż alejki żwirowej (biegnącej od placu manewrowo-parkingowego w kierunku słupa energetycznego) - 250 szt. sadzonek krzewów,
 • trwały montażu ławek zarówno bez oparcia jak i z oparciem, koszy na śmieci, stojaka rowerowego, piłkochwytu od strony parkingu,
 • wykonanie oświetlenia terenu,
 • wykonanie drenażu terenu.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 03.04.2013 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 23.08.2013 r.
Wartość robót brutto: 819 376,29 zł
Źródło finansowania:
 • Pomoc finansowa przyznana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 411 389,00 zł co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych - zgodnie z Umową o przyznanie pomocy z dnia 09.01.2012 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.09.2013 r.
 • Budżet Gminy.