Artykuły

Co zaliczamy do „odpadów niebezpiecznych”?

Odpady niebezpieczne to bardzo szeroka grupa odpadów, krótko mówiąc są to odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia.

Niewłaściwe składowanie odpadów niebezpiecznych może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska a przede wszystkim zdrowia człowieka. Wbrew pozorom odpady niebezpieczne możemy spotkać również w naszych domach. Trzeba szczególnie dbać o to, aby nie trafiły one do wspólnych kontenerów na śmieci, bo zawarte w nich substancje toksyczne mogą wówczas przeniknąć do wód i gleb, co może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na ekosystem.

Zaliczymy do nich m.in.: odpady medyczne, rozpuszczalniki, emulsje, tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery, materiały smoliste, żywice, lateks, kleje, materiały wybuchowe, pozostałości laboratoryjne, chemikalia, wosk, popiół, żużel, szlamy z zakładów uzdatniania wody, sole hartownicze, pyły metaliczne czy odpady ściekowe.

W gospodarstwach domowych najczęściej występują odpady niebezpieczne w postaci: zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych akumulatorów i baterii, zużytych żarówek i świetlówek, przeterminowanych leków i termometrów, mydła, tłuszczy i olejów, środków chwastobójczych i przeciwmolowych, środków do czyszczenia toalet, środków do konserwacji drewna.

Jak pozbyć się odpadów niebezpiecznych?
Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i wywożone w specjalnie w tym celu przygotowanych kontenerach na śmieci.
Pamiętajmy! Przeterminowane leki możemy oddać do apteki, a elektrośmieci – do sklepów z elektroniką.

Do PSZOK można dostarczyć następujące niebezpieczne odpady komunalne:

 • zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  –  np.  sprzęt  RTV  i  AGD  (np.  mikser, żelazko, grzejnik  elektryczny,  myszka  komputerowa, grill  elektryczny, suszarka, antena satelitarna, lodówka, pralka, telewizor, radio, komputer, telefon itp.), przedłużacz, zabawki posiadające elementy elektroniczne, kosiarki, kalkulator etc. Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny;
 • zużyte  baterie  i  akumulatory  –  przez  które  należy  rozumieć  baterie  i akumulatory powstałe  w  gospodarstwach  domowych  (np.  baterie  od  pilotów, zabawek  elektronicznych,  zegarków  itp.). Nie wrzucamy: akumulatorów samochodowych;  
 • przeterminowane  leki  –  np.  leki i opakowania  po  lekach (m.in.  blistry, fiolki, opakowania  po  maściach, syropach), pozostałości  po  służących  do  użytku  domowego  środkach  do dezynfekcji;
 • chemikalia - opakowania po środkach do przetykania rur spustowych, wywabiania plam, opakowania po środkach odrdzewiających i przeciwkorozyjnych, pojemniki po środkach ochrony roślin wykorzystywanych w gospodarstwach  domowych,  butelki  i puszki  po  rozpuszczalnikach, opakowania po smarach, puszki i wiadra po farbach (w tym również z zawartością farby, a także zabrudzone  folie  malarskie),  butelki  po lakierach do paznokci, zabrudzone etc.
  Odpady  problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieszczelnych, nieoznaczonych,  bez  możliwości  wiarygodnej identyfikacji nie są przyjmowane w PSZOK.;
 • niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie  domowym  –  np.  zużyte  strzykawki, testy  paskowe  służące  do  określenia poziomu  cukru  we  krwi,  za  pomocą  glukometru,  igły  penów, ampułko  -  strzykawki, termometry rtęciowe; 
 • żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne.

Uchwała Rady Gminy Stara Biała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Warto mieć jednak na względzie troskę o środowisko i podejmować działania, zmierzające do ilościowej redukcji wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. W tym celu starajmy się zawsze zużywać całość produktu, kupować baterie bez kadmu i rtęci lub wybierać zamiast nich akumulatory czy zrezygnować z kosmetyków zawierających freon.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza  - oświadczenie o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.  

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości. Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów  dopuszczonych  do zbierania w PSZOK.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia  w  miejscach  wskazanych  przez  pracownika  PSZOK.  Wyjątek  stanowią  odpady  niebezpieczne, które są umieszczane przez pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies