Aktualności

Stypendium szkolne 2013

  • Drukuj

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek. Wnioszeszyrki będą wydawane i przyjmowane od dnia 15 sierpnia 2013r. do dnia 15 września 2013r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października br. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego dostępne są w zakładce GOPS – pomoc socjalna dla uczniów (druki wniosku do pobrania).

Wypełnione wnioski składa się wraz z niezbędną dokumentacją w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w Białej ul. Jana Kazimierza 1 u pracowników socjalnych w godzinach pracy ośrodka.

Pomoc socjalna w formie stypendium socjalnego nie przysługuje;

1. uczniom nie zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała,

2. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,

3. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

4. studentom szkół wyższych i licencjackich.