Aktualności

Podsumowanie działalności Spółki za 2012 rok

  • Drukuj

GKSBW dniu 27 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej a po nim Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest Gmina Stara Biała. Zostały one zwołane w celu podsumowania pierwszego okresu sprawozdawczego działalności Spółki, tj. od 30 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r..

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Jarosława Rydzewskiego i wysłuchaniu jego wyjaśnień, wydała pozytywną opinię odnośnie:

  1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
  2. Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 30 maja 2012roku do 31 grudnia 2012 roku.
  3. Wniosku Prezesa Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2012 r. na utworzenie kapitału zapasowego Spółki.
  4. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła własne sprawozdanie z działalności w 2012 roku, które następnie przedstawiła Zgromadzeniu Wspólników.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego funkcję pełni Wójt Gminy Pan Sławomir Wawrzyński, po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Prezesa Zarządu Spółki, uchwałami i dokumentami Rady Nadzorczej oraz po wysłuchaniu wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania zadane Prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej, podjęło uchwały:

  1. Zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
  2. Zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za okres od 30 maja do 31 grudnia 2012 r.
  3. Przeznaczającą w całości zysk netto osiągnięty w 2012 r. w kwocie 247.381,36 zł na utworzenie kapitału zapasowego Spółki.

oraz uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki i wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.

Kierownictwu Spółki i wszystkim jej Pracownikom dziękujemy za dotychczasowy wysiłek i życzymy dalszego rozwoju firmy oraz satysfakcji z pracy, której podstawowym celem jest zaspokajanie tak ważnych dla mieszkańców codziennych potrzeb jak dostarczanie wody i odbiór ścieków.