Nie oddaję wszystkich odpadów (nie powstają), czy przysługuje mi jakaś ulga w opłacie? Czy, jeśli będę zawoził odpady do PSZOK w Ogorzelicach, to będę mniej płacił?

  • Drukuj

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest formą ryczałtu, który obejmuje m.in. koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości i z PSZOK. Oznacza to, że opłata nie zmieni się jeśli w danym miesiącu wystawimy więcej lub mniej odpadów lub nie wystawimy jednej z frakcji odpadów. Przy ustalaniu wysokości opłaty przyjmuje się założenie, by od mieszkańców naszej gminy odebrać odpady komunalny wszystkich frakcji. W ten sposób zabezpiecza się prawo mieszkańców do oddania zbędnych mu rzeczy (odpadów komunalnych). Należy podkreślić, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest taka sama dla każdego mieszkańca gminy – bez znaczenia: czy jest on dzieckiem, czy osobą starszą; czy dużo kupuje przez Internet, czy nie korzysta z tych usług; czy posiada samochód (opony), czy nie; czy będzie wymieniał meble czy nie; czy wystawi odpady przed bramę, czy wywiezie je do PSZOK.

Ustawodawca nie przewidział możliwości zwolnienia z opłaty w przypadku, gdy na nieruchomości nie powstaje któraś z frakcji odpadów takich jak np. opony, odpady wielkogabarytowe, papier, szkło itp.

Jedynym zwolnieniem związanym z nieoddawaniem odpadów jest tzw. zwolnienie za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Zwolnienie skierowane jest do właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi, którzy  kompostują  bioodpady. Zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości, który posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady.

art. 6k ust. 4a pdfUCPG Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach482.68 KB

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, że posiada kompostownik i kompostuje bioodpady:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez  niego  osobie  dokonanie  oględzin  nieruchomości,  w  celu  weryfikacji zgodności  ww. informacji o kompostowaniu ze stanem faktycznym;

traci on prawo do zwolnienia z części opłaty. Ponowne  skorzystanie  ze  zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

art. 6k ust. 4b, 4c pdfUCPG Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach482.68 KB