Zbiór aktów prawa miejscowego 2018-2023

Lp. Nazwa aktu Status Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
1. Uchwała nr 129/XII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2032 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 02.04.2020 r., poz. 4251
zobacz »
2. Uchwała nr 121/XII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Biała Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 26.03.2020 r., poz. 4034
zobacz »
3. Uchwała nr 108/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2019/2020 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego. z dnia 23.12.2019 r., poz. 15690
zobacz »
4. Uchwała nr 107/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2020 rok Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy z dnia 24.01.2020 r., poz. 1240
zobacz »
5. Uchwała nr 99/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. z dnia 04.12.2019 r., poz. 14010
zobacz »
6. Uchwała nr 98/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. z dnia 09.12.2019 r., poz. 14496
zobacz »
7. Uchwała nr 97/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. z dnia 04.12.2019 r., poz. 14009
zobacz »
8. Uchwała nr 96/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. z dnia 04.12.2019 r., poz. 14008
zobacz »
9. Uchwała nr 100/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia wDzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego, zmocą obowiązującą od 1września 2019 roku z dnia 04.12.2019 r., poz. 14011
zobacz »
10. Uchwała nr 95/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego. z dnia 22.11.2019 r., poz. 13310
zobacz »

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies