PSZOK Kobierniki 42, 09-412 Sikórz

Od 1 czerwca 2022 r. mieszkańcy naszej Gminy mogą, bez dodatkowych opłat, dostarczyć do PSZOK w Kobiernikach (teren Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami):

 • selektywnie zebrane odpady opakowaniowe – szklane, papierowe, opakowania z tworzyw sztucznych, metalowych oraz opakowania wielomateriałowe;
 • selektywnie zebrane odpady takie jak: meble i odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne i przeterminowane chemikalia, zużyte opony od samochodów osobowych (limit 4 opony/rok – liczony łącznie z obu PSZOKów), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza odpady do PSZOK oraz samodzielnie je rozładowuje i umieszcza w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.

PSZOK w Kobiernikach nie przyjmie od naszych mieszkańców bioodpadów.

Ponadto do PSZOK w Kobiernikach będzie można dostarczyć odpłatnie (wg aktualnego cennika) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Godziny otwarcia PSZOK w Kobiernikach
poniedziałek - piątek 10.00-18.00
sobota 8.00-14.00,
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych –  uchwała

PSZOK Ogorzelice, ul. Bielska 11, 09-412 Proboszczewice

Od lipca 2021 r. funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ogorzelicach.

PSZOK przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców naszej Gminy i właścicieli nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Biała, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należną Gminie Stara Biała.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza odpady do PSZOK oraz samodzielnie je rozładowuje i umieszcza w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.

Informujemy, iż istnieje możliwość wypożyczenia przyczepek samochodowych z PSZOK.

Godziny otwarcia PSZOK
obowiązujące od 1 października 2021 r.:
wtorek: 11:00 – 17:00
środa: 11:00 – 17:00
czwartek: 8:00 – 16:00
piątek: 11:00 – 17:00
sobota: 7:00 – 13:00

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Stara Biała informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. od dnia 28 grudnia 2021 do dnia 28 lutego 2022 r. na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem (nie dotyczy części niezamieszkałej nieruchomości mieszanej).

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. od 1 lipca 2022 r., i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. do 31 grudnia 2023 r.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Wójt Gminy Stara Biała
/-/ Sławomir Wawrzyński

pdfWzór oświadczenia68.98 KB

Informacje dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych – nie dotyczy części niezamieszkałej nieruchomości mieszanej.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wskazania przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołączenia do oświadczenia kopii tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę wyłącznie w następujących przypadkach:

 • w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały rady gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
 • w terminie 60 dni od dnia powstania nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne objętej uchwałą rady gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właściciela tej nieruchomości (art. 6c ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ),
 • w terminie wyznaczonym przez wójta, nie krótszym niż 60 dni od dnia zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. Informacja jest zamieszczana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę złożone w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 60 dni od dnia zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Obecnie realizowana jest umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która  została zawarta na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 lipca 2022 r.

Czy do PSZOK mogę zawieźć odpady po nawozach, opryskach rolniczych itp.?

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Takich odpadów nie oddajemy razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie można też ich dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (odpadów komunalnych).

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli odbiory odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych.

art. 3 ust. 1 pkt 7 pdfUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.pdf1.82 MB

Odpady powstałe w związku z działalnością rolniczą nie zaliczają się do odpadów komunalnych, nie można też tych rodzajów odpadów mieszać (oddawać razem).

Na stronie internetowej Gminy, zgodnie z zapisami pdfUSTAWA z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.pdf446.71 KB , udostępniony jest  wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.

Mieszkańcy będący wytwórcami odpadów pochodzących z produkcji rolniczej ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakłady przetwarzania tych odpadów

Gruz – co z nim zrobić?

Gruz nie jest zaliczany do odpadów komunalnych, które zwane są również odpadami bytowymi, czyli odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka powstające w gospodarstwie domowym. Dlatego też nie można go wyrzucać do pojemników na odpady pozostałe po segregacji. Wrzucanie takich odpadów jest nielegalne i podlega karze grzywny*.

Koszty mogą wzrosnąć, jeżeli okaże się, że wyrzucony do zwykłego śmietnika gruz zniszczył śmieciarkę. Podobne kary czekają na tych, którzy decydują się na podrzucenie odpadów na inną posesję czy do lasu. Takie zachowania niosą ze sobą poważne konsekwencje nie tylko finansowe, ale również są niebezpieczne zarówno dla osób trzecich, jak i dla środowiska.

*Obecnie kara grzywny wynosi do 500 zł., jednak Prezydent RP podpisał już nowelizację ustawy, która zakłada znaczny wzrost tej kary (nawet do 5 tys. zł.) oraz kare pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

To co zrobić z gruzem?
Jeśli posiadasz gruz czysty* ceglany lub betonowy (głównie pochodzi z rozbiórek budynków), możesz:

 1. wykorzystać go na własnej nieruchomości, np. do wyrównania dojazdu, wzmocnienia fundamentów, jako kruszywo pod podjazdy;
 2. przekazać go sąsiadowi, znajomemu, by go zagospodarował;
 3. przejrzyj lokalne ogłoszenia, często można tam znaleźć ogłoszenia, że ktoś poszukuje gruzu do wysypania drogi dojazdowej czy jako podstawę do fundamentów domu.

Postępując zgodnie z ww. punktami stajemy się czynnym uczestnikiem tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli minimalizujemy zużycie surowców i wielkość (ilość) odpadów oraz emisję i utratę energii. Taka zamknięta pętla procesów pozwala na ponowne wykorzystywanie przedmiotów, wydłuża  ich życie.

Jeśli nie mamy jednak takiej możliwości odpady te oddajemy uprawnionemu podmiotowi (firmie, która zajmuje się odbiorem takich odpadów), należy jednak spodziewać się, że będzie to usługa odpłatna.

*gruz można uznać za czysty tylko, jeśli składa się z:

 • odpadów ceglanych, betonowych lub mieszaniny obydwu tych tworzyw,
 • gleby, ziemi, kamieni oraz piasku,
 • może zawierać ewentualnie niewielkie ilości ceramiki.

W skład czystego gruzu budowlanego absolutnie nie mogą wchodzić produkty z PCV, czyli polichlorku winylu, plastiku, szkła, metalu ani drewna. Nie można łączyć go również z resztkami po środkach chemicznych oraz styropianem.

Odpady powstałe w trakcie remontu łazienki lub kuchni
Są to odpady, które przepisy kwalifikują jako: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Te odpady również możemy samodzielnie zagospodarować lub przekazać, jednak pod warunkiem, że nie zawierają one zbyt dużej ilości materiałów ceramicznych a zwłaszcza elementów wyposażenia. W tych odpadach znajdą się:

 • rozbiórkowe z elementami ceramiki, tynków, klejów, farb, tapety, płyt karton-gips,
 • ceramika (terakota, glazura, inne płytki ceramiczne),
 • elementy armatury i ceramiki sanitarnej, elementy urządzeń sanitarnych (wanny, brodziki, kabiny prysznicowe),
 • siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku, kawałki karton-gipsu,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • szkło płaskie, w tym szyby (bez szyb samochodowych), lustra, szklane blaty, szklane kabiny prysznicowe, witraże,
 • podłogi i listwy podłogowe: panele, płytki PCV, itp.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała zmieszane odpady poremontowe (z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia) można dostarczyć do PSZOK i pozostawić w przeznaczonym do tego pojemniku.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza  - oświadczenie o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.  

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości. Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów  dopuszczonych  do zbierania w PSZOK.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia  w  miejscach  wskazanych  przez  pracownika  PSZOK.  Wyjątek  stanowią  odpady  niebezpieczne, które są umieszczane przez pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Do jakiego pojemnika mam wrzucić stare ubrania, ręczniki, obrusy?

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami - odzież i tekstylia oraz obuwie, pluszowe zabawki powstające w gospodarstwie domowym należy przesortować i te rzeczy, z których ktoś może jeszcze skorzystać przekazać albo do organizacji zajmujących się pomocą potrzebującym, albo do rozmieszczonych na terenie całej gminy pojemników przeznaczonych do ich zbiórki (rzeczy w dobrym stanie, niezniszczone, bez plam i przetarć).

Postępując w ten sposób mamy swój udział w tzw. gospodarce o obiegu zamkniętym, czyli minimalizujemy zużycie surowców i wielkość (ilość) odpadów oraz emisję i utratę energii. Taka zamknięta pętla procesów pozwala na ponowne wykorzystywanie przedmiotów, wydłuża życie produktu. Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stara Biała tekstylia można również dostarczyć do PSZOK i pozostawić w przeznaczonym do tego pojemniku.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Tekstylia, zwłaszcza te zniszczone, możemy wyrzucać do odpadów zmieszanych, dopiero od 2025 r. zostanie wprowadzony obowiązek wysegregowania tych odpadów. Jednak, tekstylia wrzucone do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji (zmieszane), trafią na wysypisko śmieci, gdzie będą się rozkładać przez bardzo długi czas, zanieczyszczając ziemię. Dlatego warto już dziś wysegregować tekstylia, tj. ubrania, obuwie, ręczniki, obrusy, zasłony, itp.

Należy jednak pamiętać, że do kontenerów na tekstylia powinniśmy wrzucać przede wszystkim ubrania, jednak nie mogą być one zawilgocone, zagrzybione. Wrzucenie wilgotnych czy zagrzybionych ubrań lub butów spowoduje, że inne ubrania zawilgotnieją w kontenerze, co z kolei doprowadzi do sytuacji, że konieczne będzie wywiezienie ich na wysypisko, bo nie będą mogły być poddane ani recyklingowi, ani przekazane potrzebującym. Ponadto rzeczy powinny być poskładane, obuwie połączone w pary. W ten sposób zapewniamy 100% recykling, czyli wszystko jest ponownie wykorzystywane.

Co zaliczamy do „odpadów niebezpiecznych”?

Odpady niebezpieczne to bardzo szeroka grupa odpadów, krótko mówiąc są to odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia.

Niewłaściwe składowanie odpadów niebezpiecznych może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska a przede wszystkim zdrowia człowieka. Wbrew pozorom odpady niebezpieczne możemy spotkać również w naszych domach. Trzeba szczególnie dbać o to, aby nie trafiły one do wspólnych kontenerów na śmieci, bo zawarte w nich substancje toksyczne mogą wówczas przeniknąć do wód i gleb, co może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na ekosystem.

Zaliczymy do nich m.in.: odpady medyczne, rozpuszczalniki, emulsje, tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery, materiały smoliste, żywice, lateks, kleje, materiały wybuchowe, pozostałości laboratoryjne, chemikalia, wosk, popiół, żużel, szlamy z zakładów uzdatniania wody, sole hartownicze, pyły metaliczne czy odpady ściekowe.

W gospodarstwach domowych najczęściej występują odpady niebezpieczne w postaci: zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych akumulatorów i baterii, zużytych żarówek i świetlówek, przeterminowanych leków i termometrów, mydła, tłuszczy i olejów, środków chwastobójczych i przeciwmolowych, środków do czyszczenia toalet, środków do konserwacji drewna.

Jak pozbyć się odpadów niebezpiecznych?
Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i wywożone w specjalnie w tym celu przygotowanych kontenerach na śmieci.
Pamiętajmy! Przeterminowane leki możemy oddać do apteki, a elektrośmieci – do sklepów z elektroniką.

Do PSZOK można dostarczyć następujące niebezpieczne odpady komunalne:

 • zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  –  np.  sprzęt  RTV  i  AGD  (np.  mikser, żelazko, grzejnik  elektryczny,  myszka  komputerowa, grill  elektryczny, suszarka, antena satelitarna, lodówka, pralka, telewizor, radio, komputer, telefon itp.), przedłużacz, zabawki posiadające elementy elektroniczne, kosiarki, kalkulator etc. Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny;
 • zużyte  baterie  i  akumulatory  –  przez  które  należy  rozumieć  baterie  i akumulatory powstałe  w  gospodarstwach  domowych  (np.  baterie  od  pilotów, zabawek  elektronicznych,  zegarków  itp.). Nie wrzucamy: akumulatorów samochodowych;  
 • przeterminowane  leki  –  np.  leki i opakowania  po  lekach (m.in.  blistry, fiolki, opakowania  po  maściach, syropach), pozostałości  po  służących  do  użytku  domowego  środkach  do dezynfekcji;
 • chemikalia - opakowania po środkach do przetykania rur spustowych, wywabiania plam, opakowania po środkach odrdzewiających i przeciwkorozyjnych, pojemniki po środkach ochrony roślin wykorzystywanych w gospodarstwach  domowych,  butelki  i puszki  po  rozpuszczalnikach, opakowania po smarach, puszki i wiadra po farbach (w tym również z zawartością farby, a także zabrudzone  folie  malarskie),  butelki  po lakierach do paznokci, zabrudzone etc.
  Odpady  problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieszczelnych, nieoznaczonych,  bez  możliwości  wiarygodnej identyfikacji nie są przyjmowane w PSZOK.;
 • niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie  domowym  –  np.  zużyte  strzykawki, testy  paskowe  służące  do  określenia poziomu  cukru  we  krwi,  za  pomocą  glukometru,  igły  penów, ampułko  -  strzykawki, termometry rtęciowe; 
 • żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne.

Uchwała Rady Gminy Stara Biała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Warto mieć jednak na względzie troskę o środowisko i podejmować działania, zmierzające do ilościowej redukcji wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. W tym celu starajmy się zawsze zużywać całość produktu, kupować baterie bez kadmu i rtęci lub wybierać zamiast nich akumulatory czy zrezygnować z kosmetyków zawierających freon.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza  - oświadczenie o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.  

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości. Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów  dopuszczonych  do zbierania w PSZOK.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia  w  miejscach  wskazanych  przez  pracownika  PSZOK.  Wyjątek  stanowią  odpady  niebezpieczne, które są umieszczane przez pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Co można zawieźć do PSZOK jako „odpady budowlane i rozbiórkowe”?

PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące wyłącznie z remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru  budowy  lub  wykonania  robót. Inaczej mówiąc odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady, przez które należy rozumieć odpady pochodzenia remontowego powstałe w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych. Zaliczamy  do  nich  np.:  

 • odpady  materiałów  ceramicznych  i elementy armatury łazienkowej i kuchennej (np. umywalki, sedesy, krany, prysznice, wanny itp.), armaturę,
 • usunięte  tynki,  płytki ceramiczne, tapety  i  okleiny, boazerie, luksfery, odpady z karton-gipsu, pozostałości gipsów, tynków, cementu, itp.
 • drzwi, ościeżnice, okna oraz szyby okienne,
 • parkiety, panele, 
 • kaloryfery, rynny,    
 • worki po cemencie i gipsie, opakowania po klejach etc.

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W  przypadku  braku  segregacji  odpadów lub zmieszania ww. odpadów z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi takimi jak m.in.:  styropian  budowlany,  papa,  smoła i  produkty  pochodne, ondulina  i  inne  pokrycia dachowe  należy  przekazać  na  podstawie  odrębnej  umowy  cywilno-prawej  przedsiębiorcy  wpisanemu  do rejestru działalności regulowanej na własny koszt;

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza  - oświadczenie o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.  

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości. Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów  dopuszczonych  do zbierania w PSZOK.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia  w  miejscach  wskazanych  przez  pracownika  PSZOK.  Wyjątek  stanowią  odpady  niebezpieczne, które są umieszczane przez pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies