Aktualności

III Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach III Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018-2025.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019-2025 oraz Budżetu Gminy Stara Biała na 2019 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019-2025,
  7. podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki przez Gospodarkę Komunalną Stara Biała Sp. z o.o. z siedzibą w Białej. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w 2019 roku. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Stara Biała na lata 2019-2023. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2019 rok. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok. pobierz projekt
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad rady gminy będzie dostępna na stronie https://bip.starabiala.pl/artykul/693/5652/iii-sesja-rady-gminy-stara-biala-27-grudnia-2018-r.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies