Aktualności

Mamy budżet na 2021 rok

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2021 r, podobnie jak inne uchwały, które pojawiły się na obradach XXI sesji Rady Gminy Stara Biała. Budżet zakłada, że dochody gminy będą na poziomie 71 570 000 zł, a wydatki sięgną 78 427 632 zł. Deficyt jest planowany na poziomie 6 857 632 zł. Na inwestycje gmina chce wydać blisko 13 mln zł.
Na ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się we wtorek, 29 grudnia, pojawiło się wszystkich 15 radnych. Zanim radni pochylili się nad budżetem na 2021 r., dokonali jeszcze zmian w budżecie na ten rok. Zgodzili się m.in. na zwiększenie dochodów budżetu o ponad 3,5 mln zł. To pieniądze, które wpłynęły do gminy w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przypomnijmy, że w pierwszej transzy nasza gmina otrzymała z Funduszu ponad 1,5 mln zł, a w drugiej dostała 2 mln zł na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie.
Budżet na 2021 r. radni przyjęli jednogłośnie. Na sesji nie było dyskusji na temat budżetu. – Wygląda na to, że wystarczyła ponad trzygodzinna, czasami emocjonalna, dyskusja nad budżetem podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Gminy – podsumowała przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska. Pozytywną opinię o naszym budżecie na 2021 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.
Oświata
Tradycyjnie po stronie wydatków największa kwota widnieje w dziale oświata. W przyszłym roku to 23 691 845 zł. Subwencja oświatowa z budżetu państwa ma wynieść 10 558 443 zł, a 1 161 680 zł ma wpłynąć do budżetu gminy z tytułu m.in. opłat za korzystanie z przedszkoli, wyżywienia w przedszkolach i szkołach, dotacji państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego. Z własnych środków gmina dołoży więc do oświaty blisko 12 mln zł.
Wśród największych wydatków na oświatę ponad 16,3 mln zł stanowi utrzymanie szkół, blisko 3,9 mln utrzymanie przedszkoli, nieco ponad 1,1 mln zł utrzymanie kuchni przygotowującej posiłki dla przedszkoli i szkół. W oświatowych wydatkach jest także realizacja inwestycji „Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie”. W 2021 r. jest na to zaplanowane w budżecie 2,7 mln zł, a w 2022 r. – 3 mln zł.
Pomoc społeczna
Kolejny dział z najwyższymi wydatkami to zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W budżecie to kwota 20 821 400 zł. Jednak zdecydowana większość tej kwoty, bo ponad 18,5 mln zł, to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, czyli np. na 500+, zasiłki rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Ze środków własnych gminny w budżecie jest m.in. 650 tys. zł na płatności z tytułu pobytu mieszkańców z terenu gminy w DPS-ach, prawie 100 tys. zł na pomoc w zakresie dożywiania, 100 tys. zł na usługi opiekuńcze, czy 100 tys. zł na świadczenia stanowiące zasiłki okresowe i pomoc w naturze.
Autobusy, oświetlenie…
Z innych wydatków w budżecie zaplanowano prawie 2,7 mln zł na koszty funkcjonowania Komunikacji Miejskiej na terenie gminy, 1,8 mln zł na dopłaty do wody i ścieków, 1 mln zł na bieżące utrzymanie dróg, 860 tys. zł na oświetlenie ulic i dróg, blisko 1,2 mln zł na gospodarkę mieszkaniową, 3,7 mln zł na gospodarkę komunalną (w tym 3,3 mln zł na gospodarkę odpadami), ponad 2,2 mln zł na utrzymanie instytucji kultury, 225 tys. zł na utrzymanie jednostek OSP, ponad 232 tys. zł na realizację bieżących zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, 260 tys. zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) czy 50 tys. zł na turystykę. Administracja publiczna ma kosztować 5,3 mln zł (koszty funkcjonowania Urzędy Gminy, Rady Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, promocji gminy).
Inwestycje
Inwestycje w budżecie na 2021 r. to przede wszystkim budowa dróg. Wydatki na zadania inwestycyjne to ponad 12,3 mln zł. W porównaniu z projektem budżetu, w jego ostatecznej wersji pojawiły się trzy nowe inwestycje. To efekt dyskusji na posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Stara Biała. Radni dodali do inwestycji, które były w projekcie budżetu, budowę ul. Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach (400 tys. zł), budowę ścieżki rowerowej Maszewo Duże-Brwilno (250 tys. zł) i remont drogi w Maszewie – przedłużenie wcześniej wybudowanej drogi na tzw. wygon (250 tys. zł).
W ostatecznej wersji budżetu radni zaakceptowali przeznaczenie 2 mln zł na rozbudowę drogi gminnej Nowe Trzepowo-Bronowo-Zalesie, a także 2 mln zł na opracowanie projektu i budowę drogi gminnej łączącej Maszewo Duże z Maszewem.
W budżecie jest też 800 tys. zł na budowę drogi w Dziarnowie do granicy z Nowymi Proboszczewicami, 800 tys. zł na budowę ul. Laurowej w Brwilnie, 200 tys. zł na pętlę autobusową w Mańkowie, ponad 368 tys. zł na przebudowę ul. Płockiej w Starych Proboszczewicach, prawie 1,2 mln zł na opracowanie dokumentacji i budowę dróg wewnętrznych w Starej Białej (w tym drogi za szkołą), 500 tys. zł na opracowanie projektu i przebudowę dróg wewnętrznych w Maszewie (kontynuacja zadania z 2020 roku), 1,1 mln zł na rozbudowę drogi gminnej Bronowo-Zalesie-Nowe Bronowo (kontynuacja zadania z 2020 roku), 200 tys. zł na budowę ul. Mickiewicza w Maszewie Dużym (1,3 mln zł w 2022 r.), 160 tys. zł na opracowanie projektów budowy dróg gminnych (bez zadań ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego), a także 545,6 tys. zł na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego.
Ponadto gmina zamierza wydać 750 tys. zł na opracowanie dokumentacji budowlanej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 350 tys. zł na wykup gruntów pod drogi, 100 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego (bez zadań ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego).
- Uważam, że to dobry budżet dla naszej gminy. Sukcesywnie realizujemy w nim potrzeby mieszkańców. Wierzę także, że deficyt na koniec 2021 r. będzie znacznie niższy niż zakładamy. Podobnie jak ma to miejsce w tym roku. Liczę, że naszej gminie w 2021 r. uda się pozyskać kolejne środki zewnętrzne. A to pozwoli nam na realizację większej liczby inwestycji niż planujemy, czyli będzie podobnie jak w 2020 r. – mówił wójt, Sławomir Wawrzyński.
Ostatnia w tym roku sesja był okazją do złożenia noworocznych życzeń i podziękowań za pracę w 2020 r., przez przewodniczącą Rady Gminy Stara Biała, Małgorzatę Lewandowską, wiceprzewodniczącego Jana Sieradzkiego oraz wójta Sławomira Wawrzyńskiego.
Już po zamknięciu obrad sesji radni obejrzeli nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bronowo-Zalesie oraz nowe auto dla pracowników Referatu Drogownictwa i Obsługi Techniczno-Gospodarczej. Samochód dla strażaków kosztował 185 tys. zł, z czego 115 tys. zł to środki z budżetu gminy, a 70 tys. zł to dotacja od samorządu Mazowsza. Natomiast nowe auto dla obsługi technicznej kosztowało 143,1 tys. zł brutto.

sesja nr 21 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies