Aktualności

XXII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad XX Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokółu z obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 7. Pytania do zaproszonych gości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Stara Biała dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie. pobierz projekt (157kB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz projekt (325kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt (184kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stara Biała. pobierz projekt (186kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice. pobierz projekt (187kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. pobierz projekt (191kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. pobierz projekt (255kB)
 17. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Biała oraz prognozy oddziaływania na środowisko, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Stara Biała.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała. pobierz projekt (37456kB)
 19. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Stara Biała.
 20. Interpelacje i zapytania radych orz udzielenie odpowiedzi.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies