Aktualności

Komunikat "Rodzina 500+"

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r, poz. 195 z późn. zm.) osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze tzw. 500+ obowiązane są do niezwłocznego powiadomienia tut. organu o wszelkich zmianach mających wpływ na to świadczenie, w szczególności w przypadku:

1/ uzyskania dochodu (min. podjęcie zatrudnienia lub pracy zarobkowej,  uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, podjęcie stażu, uzyskanie świadczenia emerytalno- rentowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie stypendium doktoranckiego);
2/ zmiany miejsca zamieszkania;
3/ wyjazdu za granicę w celach zarobkowych;
4/ zmiany składu rodziny;
5/ zmiany stanu cywilnego;
6/ pozbawienia praw rodzicielskich;
7/ umieszczenia członka rodziny w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Uwaga: Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania/utraty dochodu – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się lub otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Niepoinformowanie o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies