Aktualności

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wzrostu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w okresie grzewczym 2012/2013 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, mając na uwadze coroczny wzrost stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, występujący w okresie grzewczym na obszarach osiedli mieszkaniowych ogrzewanych z własnych źródeł ciepła, pragnie zwrócić uwagę na konieczność zwiększenia nadzoru organów samorządowych nad postępowaniem mieszkańców z odpadami.

Sezon grzewczy to okres, w którym bardzo wyraźnie wzrastają stężenia gazów i pyłów w powietrzu, którym oddychamy. Badania monitoringowe jakości powietrza wykazują w tym czasie, szczególnie w obszarach większych aglomeracji, stężenia substancji zanieczyszczających wyższe (czasami wielokrotnie) niż dopuszczalne. Przekroczenia dotyczą głównie najdrobniejszych frakcji pyłu - pyłu zawieszonego PM10 (w tym jeszcze drobniejszych PM2,5) stanowiących ze względu na swoje właściwości, największe zagrożenie dla zdrowia.

Pogorszenie jakości powietrza spowodowane jest z jednej strony wzrostem zapotrzebowania na ciepło do celów ogrzewania, a więc ilości spalanego paliwa w urządzeniach grzewczych, zaś z drugiej zwiększonego zużycia paliw przez silniki pojazdów.

W aglomeracjach miejskich głównym problemem w tym okresie sątzw. emisje niskie, obejmujące spalanie paliw w małych źródłach oraz emisje z ruchu pojazdów, szczególnie w niesprzyjających warunkach pogodowych powodujących inwersję temperaturową.

W paleniskach domowych w tym okresie, ze względów ekonomicznych i zbyt małą świadomość ekologiczną, spalane są, poza niskiej jakości paliwami, również różne rodzaje odpadów np. opakowania z tworzyw sztucznych, gumy, zanieczyszczone drewno i materiały drewnopochodne oraz wiele innych palnych substancji. Spalane w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach odpady, w niekontrolowanych warunkach (zbyt małe temperatury, cyrkulacje powietrza itp.), powodują emisję wielu substancji szkodliwych dla zdrowia ze względu na niepełne spalanie i brak urządzeń ograniczających emisję. Często powoduje to łącznie z emisjami z komunikacji zjawiska smogowe. 

Według oszacowań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w 201 Ir. emisja pyłu PM10 z indywidualnych kotłowni była kilkunastokrotnie większa, niż wyemitowana przez przemysł, mimo, że w szacunkach dla palenisk domowych nie uwzględniono spalania odpadów, powodujących emisję najbardziej szkodliwych pyłów. Na terenach osiedli mieszkaniowych niewyposażonych w sieci ciepłownicze wysokie poziomy stężeń pyłu utrzymują się przez cały sezon grzewczy, a taka sytuacja powtarza się corocznie. Utrzymujące się wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu nie są obojętne dla zdrowia mieszkańców. Zmianę sytuacji mogą spowodować rozwiązania techniczne (rozbudowa sieci cieplnej), edukacja ekologiczna, poprawa warunków ekonomicznych mieszkańców oraz kontrole przestrzegania przepisów ochrony środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami oraz rodzaju stosowanego opału. Przepisy ochrony środowiska zabraniają spalania odpadów poza specjalistycznymi instalacjami do tego celu przeznaczonymi. Efektem kontroli, która wykaże spalanie odpadów w paleniskach domowych, mogą być kary grzywny.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie jest organem upoważnionym do kontroli osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie prawidłowości postępowania mieszkańców z odpadami prowadzą odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, poprzez upoważnionych pracowników lub straż miejską. Uprawnienia do kontroli administracji samorządowej wynikają z art. 9u ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 391 z późn. zm.). Do kontroli, o której mowa w tym przepisie, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 25 póz. 150, z późn. zm.). Wiele miast podjęło już akcję kontroli posesji w aspekcie gospodarki odpadami komunalnymi oraz rodzaju i jakości stosowanego opału. W trosce o zdrowie obecnego i przyszłych pokoleń, mając na uwadze powszechność i wagę problemu, apeluję o zwiększenie edukacji ekologicznej mieszkańców oraz o bardziej skuteczny nadzór organów gminy nad wypełnianiem przez mieszkańców obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Tam, gdzie to możliwe, wnoszę o sukcesywne wprowadzanie rozwiązań technicznych eliminujących emisje niskie u źródła.

pdfKomunikat181212.pdf805.63 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies