Aktualności

XXVI Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja nt. porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013– 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014– 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na rok 2014.
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
  5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w 2014 roku. pobierz plik (172kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w 2014 roku. pobierz plik (191kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. pobierz plik (276kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok. pobierz plik (277kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. pobierz plik (162kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała w latach 2014 – 2018. pobierz plik (290kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała. pobierz plik (291kB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o.o. na lata 2014 – 2017. pobierz plik (575kB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Mańkowo (dz. nr 101/15). pobierz plik (189kB)
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies