Aktualności

IX sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Biała Stara nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Stara Biała.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Biała Stara. pobierz projekt (1992kB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2020.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na zadanie pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną-etap II” w 2015 roku. pobierz projekt (181kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2016 roku. pobierz projekt (184kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na obszarze gminy Stara Biała. pobierz projekt (179kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. pobierz projekt (774kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. pobierz projekt (192kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. pobierz projekt (411kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt (189kB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. pobierz projekt (190kB)
 19. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego.
 20. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies